STATUT FUNDACJI COGNOSCO

Statut tekst jednolity 27.08.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013
sprawozdanie merytoryczne 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013
Sprawozdanie_2013_opis z korektą BO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012
sprawozdanie merytoryczne 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012
Bilans31.12

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011
sprawozdanie merytoryczne 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011
BILANS FUNDACJA 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010
sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010
BILANS FUNDACJA 2010-1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009
sprawozdane merytorycze 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009
sprawozdanie finansowe 2009

PORADNIA PRAWNA FUNDACJI COGNOSCO

Rejestracja Interesantów na dyżur Poradni za pośrednictwem Sekretariatu Fundacji pod numerem telefonu:

(+48) 536 955 296 lub sekretariatcognosco@gmail.com

Kraków – Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112
(budynek rady dzielnicy)

dyżur poradni:
czwartek: 18.00 – 19.00

 


Wyświetl większą mapę

FUNDACJA COGNOSCO
ul. Wrocławska 31/6
30-011 Kraków
fundacja@cognosco.pl
tel: 791 90 44 20
KRS: 325672
REGON: 241138513
NIP: 573-276-62-47

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, szczególnie młodzieży, a zwłaszcza edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.

Fundacja realizuje cele następującymi sposobami:
1) prowadzi pomoc i poradnictwo prawne, obywatelskie, konsumenckie, psychologicznego i inne;
2) reprezentuje osoby potrzebujące w postępowaniu sądowym, mediacyjnym, administracyjnym i innym;
3) prowadzi mediacje, interwencję kryzysową, różne formy pomocy społecznej;
4) wspomaga wolontariat;
5) organizuje i prowadzi konferencje, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty,
wycieczki i inne formy kształcenia i samodoskonalenia, w tym także;
6) zakłada i prowadzi niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i
placówki kształcenia ustawicznego;
7) prowadzi działalność wydawniczą, poligraficzną i reprodukcyjną także prowadzi dystrybucję tych wydawnictw;
8) udostępnia pomieszczenia i sprzęt Fundacji;
9) udziela dotacji, stypendiów i nagród;
10) prowadzi działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;
11) prowadzi ożywiona współpracę międzynarodową z innymi organizacjami, instytucjami i ośrodkami;

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
A. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
B. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
C. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
D. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
E. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Regulamin Programu Prawnego

 

pdf_icon

 

 

 

 

This post is password protected. To view it please enter your password below: